Monday, December 6, 2021

Обука на наставници за препознавање и реагирање на етнички стереотипи и предрасуди…

Обука на наставници за препознавање и реагирање на етнички стереотипи и предрасуди. ОУ „Санде Штерјоски“, Кичево, 23.04.2013 и ОУ „Братство Единство“, Охрид, 24 април 2013