Monday, December 6, 2021

Обука за наставници за соработка преку стручните активи…

Обука за наставници за соработка преку стручните активи во Основното училиште „Браќа Миладиновци“, Куманово на 5 септември 2013 и во Основното училиште „Санде Штерјоски“, Кичево на 6 септември 2013