Monday, January 24, 2022

Обука за наставници за реализирање на заеднички вон-наставни активности…

Обука за наставници за реализирање на заеднички вон-наставни активности во Средното економско училиште „Гостивар“, Гостивар на 20 август 2013, во Центарот за човекови права и разрешување конфликти, Скопје на 21 август 2013; во ОУ „Санде Штерјоски“ Кичево на 22 август 2013 и во ОУ „Братство Единство“, Охрид, на 23 август 2013