Thursday, January 27, 2022

Обука за наставници за реализирање на заеднички вон-наставни активности во модел училишта

Од 20 до 23 август 2013 година, четирите модел училишта СС Гостивар од Гостивар; СС Здравко Цветковски од Скопје; ОУ Санде Штерјоски од Кичево и ОУ Братство Единство од Охрид ќе добијат обука за наставниците за реализирање на заеднички вон-наставни активности.

Целта на овие обуки е да се насочат правилно наставниците кои што се вклучени во процесот на успешно изведување на заеднички активности со ученици од различни етнички групи. Најпрво, тие ги следат воведните игри кои тие ќе ги користат да ги сплотат учениците од различни етнички групи, со цел да се запознаат едни со други и да се изградат групна кохезија. Потоа тие ќе имаат задача да се постави заедничка цел и да изнајдат нејзино остварување преку меѓусебна соработка.

Наставниците и учениците ќе имаат можност да организираат различни настани во наредниот период како што се екскурзии, училишни секции и спортски настани. Сите настани ќе бидат шанса за училиштата да докажат дека постои желба за мултикултурна соработка преку вклучување на сите етнички групи подеднакво во подготвителниот период, еднаква застапеност на секоја етничка група за време на настаните и со тоа ќе покажат дека кооперативни атмосфера е возможна во Македонија.