Sunday, January 16, 2022

Еднодневна обука за наставниците од модел училиштата за спроведување на заеднички активности на учениците на 17.09.2012 во Скопје и Гостивар и на 18.09.2012 во Кичево и Охрид

Еднодневна обука на наставници за спроведување на заеднички активности на учениците