Friday, December 3, 2021

Oбука за тренери за продукција на мултимедијални интернет содржини во контекст на меѓуетничката интеграција во образованието во Маврово…

Oбука за тренери за продукција на мултимедијални интернет содржини во контекст на меѓуетничката интеграција во образованието во Маврово на 10 и 11 мај 2013