Sunday, January 16, 2022

26.09 – Скопје – Презентација на Студии на случај – истражување за кариерно напредување во мултикултурна компанија…

26.09 – Скопје – Презентација на Студии на случај – истражување за кариерно напредување во мултикултурна компанија, изготвени од ученици од средните училишта „Здравко Цветковски“ – Скопје, „Јосип Броз Тито“ – Скопје и „Цветан Димов“ – Скопје. Оваа активност е спроведена од страна на партнер-организацијата Моја кариера.