Thursday, January 27, 2022

22-24.04 – Скопје – Обука за тренери за форум театар методологија…

22-24.04 – Скопје – Обука за тренери за форум театар методологија

Од 22 до 24 април, во Скопје, ќе се одржи обука за форум театар методологија со наставници од шест училишта вклучени во креативните работилници. Наставниците ќе бидат обучени за техниките за организирање и одржување форум театар во нивните училишта, како и во други училишта. Форум театарот е алатка користена за поттикнување на учениците да се вклучат во решавање на дадена ситуација преку дебата и глума.