Sunday, October 17, 2021

01.11 – Скопје – Обука за методологија на изготвување на студија на случај во мултикултурна компанија…

01.11 – Скопје – Обука за методологија на изготвување на студија на случај во мултикултурна компанија за наставници од средни училишта за менторство на ученици при истражување и пишување на студија на случај.