Friday, December 3, 2021

Презентација на студија на случај – истражување за кариерно напредување во мултикултурна компанија во СЕОУ „8 Септември“- Тетово на 13 мај 2013

Презентација на студија на случај – истражување за кариерно напредување во мултикултурна компанија во СЕОУ „8 Септември“- Тетово на 13 мај 2013