Monday, January 17, 2022

Презентација на студија на случај – истражување за кариерно напредување во мултикултурна компанија на ученици од СОУ „Јане Сандански“- Струмица на 17 мај 2013

Презентација на студија на случај – истражување за кариерно напредување во мултикултурна компанија на ученици од СОУ „Јане Сандански“- Струмица на 17 мај 2013