Sunday, October 17, 2021

4.03 – Скопје – Мултиетничка работилница на учениците од „Арсени Јовков“…

4.03 – Скопје – Мултиетничка работилница на учениците од „Арсени Јовков“

Од 13:30 до 15:30, во СЕПУГС „Арсени Јовков“, ќе се одржи заедничка ученичка активност – мултиетнича работилница на тема “United we stand, divided we fall”. Целта на работилницата е да се поттикне интеракција и соработка помеѓу учениците од различни наставни јазици во училиштето, истовремено насочувајќи ги кон што поголемо проактивно вклучување во општествените теми кои се од заеднички интерес (екологија, насилство во училиштата).