Wednesday, December 8, 2021

4 до 6.09 – Скопје – Работна средба со државните просветни инспектори за ревизија на процедурите и инструментите од фазата на имплементација на интегралната евалуација

4 до 6.09 – Скопје – Работна средба со државните просветни инспектори за ревизија на процедурите и инструментите од фазата на имплементација на интегралната евалуација