Wednesday, January 26, 2022

31.05 – Промоција на МИО активности реализирани во учебната 2015/2016 г. училиштата во општина Велес…

31.05 – Промоција на МИО активности реализирани во учебната 2015/2016 г. училиштата во општина Велес

Од 11:00 до 12:00 часот, во салата на Општина Велес, учениците од училиштата  во опшина Велес, ќе ги презентираат постигањата во подрачјето на МИО во учебната 2015/2016 г.