Thursday, January 27, 2022

29.04 – Студеничани – Заедничкa ученичкa активност во ОУ„Наим Фрашери”…

29.04 – Студеничани – Заедничкa ученичкa активност во ОУ„Наим Фрашери”

Во рамки на програмата за мали грантови, училиштето ќе реализира активностисо своето партнер училиште ОУ „Кузман Шапкарев“ од Кисела Вода. Ученици во мешан состав ќе вршат истажување за начинот на работа на бизнис секторот.После истажувањето ќе подготват извештаи на двата јазика.