Monday, December 6, 2021

27.05 – Скопје – Заедничка ученичка активност помеѓу ОУ „Братство“, Карпош, и „Вера Циривири Трена“, Карпош…

27.05 – Скопје – Заедничка ученичка активност помеѓу ОУ „Братство“, Карпош, и „Вера Циривири Трена“, Карпош

Од 12:00 до 14:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови двете училишта ќе реализираат активност со 20 ученици, кои учат на албански и македонски наставен јазик. Учениците заеднички ќе го посетат Битпазар, каде ќе ги истражуваат старите скопски занаети и ќе изработуваат фотографии.