Saturday, September 25, 2021

26.04 – ОУ „Драга Стојановска“, Сопиште – Заедничка ученичка активност…

26.04 – ОУ „Драга Стојановска“, Сопиште – Заедничка ученичка активност

Од 10:00 до 11:30 часот 24 ученици од македонски и албански наставен јазик, во мешани групи, ќе реализираат активност, во рамки на која ќе изработат пано со правила за однесување во сообраќајот.