Sunday, January 16, 2022

25-26.03 – Хотел Сириус, Струмица – Дводневна обука за наставници-обучувачи за МИО заеднички ученички спортски и забавни активности…

25-26.03 – Хотел Сириус, Струмица – Дводневна обука за наставници-обучувачи за МИО заеднички ученички спортски и забавни активности

На дводневните обуки тимовите наставници од избраните 10 повеќејазични училишта од различни општини ќе бидат обучени како теоретски и практично да ги планираат, реализираат и промовираат заедничките спортски и рекреативни активности со ученици од различни етнички заедници и наставни јазици со кои се унапредува МИО.