Monday, October 25, 2021

25.11 – Тетово – Заедничка ученича активност во СУГС „Владо Тасевски“…

25.11 – Тетово – Заедничка ученича активност во СУГС „Владо Тасевски“

Од 10:00 до 16:00 часот, учениците од СУГС Владо Тасевски, кои учат на македонски и албански наставен јазик, ќе реализираат екскурзија во Тетово каде ќе учат за мултикултурните обележја на овој град и за животот на луѓето кои живеат во него. По реализацијата на екскурзијата, учениците заеднички ќе изработат видео за нивната посета.