Sunday, January 16, 2022

25.05 – Општина Чашка – завршен настан на заеднички ученички актвиности „Град на пријателството”…

25.05 – Општина Чашка – завршен настан на заеднички ученички актвиности „Град на пријателството”

Завршниот настан на заеднички ученички актвиности на 3 основни училишта, „Град на пријателството”, ќе се одржи во село г. Јаболчиште, во Општина Чашка – една од општините за продлабочена соработка на општината со училиштата за унапредување на МИО. Настанот го организира општината за заедничка промоција /презентација за постигањата на учениците во активностите за МИО. Учениците од различни наставни јазици од трите основни училишта во општината конструираaт макети на институциите во општината и истите ги презентираат двојазично пред присутните гости.