Thursday, January 20, 2022

24.04 – Липково и Кратово – Состаноци организирани од одговорните за образование во Општина Липково и Општина Кратово…

24.04 – Липково и Кратово – Состаноци организирани од одговорните за образование во Општина Липково и Општина Кратово

На состаноците ќе учествуваат директори и СИТ координатори од сите училишта за споделување на постигањата за МИО, тешкотиите и наредните акциони планови и можности за интензивирање на МИО во училиштата на општинско и меѓуопштинско ниво.