Sunday, January 16, 2022

22.04 –ОУ „Мирче Ацев“ с.Лажани, Долнени – Заедничка ученичка активност…

22.04 –ОУ „Мирче Ацев“с.Лажани, Долнени – Заедничка ученичка активност

Од 11:00 до 13:00 часот, двете партнер училишта ОУ „Мирче Ацев“ од с.Лажани и ОУ „Вера Циривири Трена“ од с.Дебреште, Долнени, ќе организираат спортски натпревар во фудбал и ракомет, на кој ќе учествуваат ученици од 8 и 9 одделение од двете училишта , во мешани етнички групи. Активноста се реализира во рамки на програмата за мали училишни грантови.