Thursday, January 27, 2022

20.03 – Скопје – Заедничка ученичка активност во ОУ „Јоаким Крчоски“ од Волково…

20.03 –Скопје – Заедничка ученичка активност во ОУ „Јоаким Крчоски“ од Волково

Од 12:00 до 13:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови, учениците од централното и подрачното училиште ќе имаат серија на средби на кои реализираат ликовни работилници. На оваа средба, 20 ученици, во мешани групи, ќе изработуваат заеднички ликовни творби на дадена тема. Ова е втора средба која се реализира со оваа група на ученици.