Wednesday, July 28, 2021

17-18.04 – Струга – Обука за наставници-тренери од 10 основни повеќејазични училишта за реализирање на заеднички спортски…

17-18.04 – Струга – Обука за наставници-тренери од 10 основни повеќејазични училишта за реализирање на заеднички спортски и забавни активности со етнички мешани групи ученици

На 17.04 во 14:00 часот – Обуката отпочнува со вовед за ПМИО, продолжувајќи со работилница – „Дете во центар – посветен наставник“ и завршува со практични активности на наставниците-тренери за да ги реализираат истите заеднички спротски и забавни активности со учениците во училиштата.

На 18.04 во 8:30 часот – Практичниот дел од обуката продолжува во текот на наредниот ден и завршува со заеднички ручек на учесниците, обучувачите и тимот на ПМИО.