Sunday, October 17, 2021

17.09 и 18.09 – Кочани и Велес – Форум за прибирање средства за поддршка на активностите за МИО…

17.09 и 18.09 – Кочани и Велес – Форум за прибирање средства за поддршка на активностите за МИО

На регионалните форуми за прибирање средства, со одговорните лица за образование и директорите на училиштата се разговара за можните начини за прибирање на финансики средства за училиштата со цел поддршка активностите за МИО, за постоечките законски олеснувања во прибирањето средства за оваа цел (кои ви се можеби и познати) и за позитивните примери на училишта кои обезбедиле дополнителни финансики средства за поддршка на МИО.