Monday, January 17, 2022

14-16 Јануари 2016 – Скопје – Обука на државните просветни инспектори…

14-16 Јануари 2016 – Скопје –  Обука на државните просветни инспектори за новините во Интегралната евалуација на основните и средните училишта

Обуката e наменета инспекторите да се запознаат со измените и дополнувањата во Индикаторите за квалитет на работата на училиштата и да се оспособат за користење на Прирачникот за Интегрална евалуација, како и за користење на новото Упатство за вреднување на работата на наставниците и стручните соработници.