Saturday, September 25, 2021

13.05 – Црква „Св.Спас“ и „Дуќанџик“ џамија во Скопје – Заедничка ученичка активност…

13.05 – Црква „Св.Спас“ и „Дуќанџик“ џамија во Скопје – Заедничка ученичка активност

Во рамки на програмата за мали грантови средното училиште „Перо Наков“ од Куманово ќе реализира заедничка активност.  Од 10:00 до 13:30 часот, 24 ученици од македонски и албански наставен јазик, ќе ја посетат црквата „Св.Спас“ и „Дуќаник“ џамија во Скопје за да се запознаат подетално со начинот и времето на градба на овие објекти.