Sunday, January 16, 2022

13.05 – ОУ „Вера Циривири Трена“ с.Дебреште, Долнени – Заедничка ученичка активност…

13.05 – ОУ „Вера Циривири Трена“ с.Дебреште, Долнени – Заедничка ученичка активност

Во рамки на програмата за мали грантови училиштето „Вера Циривири Трена“ од село Дебреште ќе реализира заеднички активности со партнер училиштето „Климент Охридски“ од село Облешево. Од 10:00 до 12:30 часот, 40 ученици од двете училишта , во етнички мешан состав, ќе учествуваат на дебата, квиз и спортски натпревари во ракомет и фудбал.