Friday, December 3, 2021

12.03 – Скопје – Состанок на работна група за изработка на документ…

12.03 – Скопје – Состанок на работна група за изработка на документ за вклучување на МИО содржини по наставни предмети

Состанокот ќе се одржи во Биро за развој на образованието. На состанокот предвидено е да се подготви стратегија за изработка на документот кој што ќе содржи насоки за конкретни активности со вклучени содржини од меѓуетничка интеграција групирани по предмети според наставните планови и програми за основното и средното образование.