Saturday, October 16, 2021

09.06 – Св.Николе –Презентација на реализираните заеднички активности за МИО…

09.06 – Св.Николе –Презентација на реализираните заеднички активности за МИО

Од 11:00 до 12:30, во Градската библиотека на Св. Николе, учениците од училиштата во Општина Св. Николе ќе ги презентираат реализираните заеднички активности за МИО во текот на учебната 2014/2015 г.