Monday, December 6, 2021

09.03 и 11.03 – Штип и Чучер Сандево – Состаноци со СИТ координатори и директори на училиштата за продлабочена соработка за МИО…

09.03 и 11.03 – Штип и Чучер Сандево – Состаноци со СИТ координатори и директори на училиштата за продлабочена соработка за МИО

Од 11:00 до 13:30 часот, на состаноците со СИТ координатори и директори на училиштата во општините Штип и Чучер Сандево ќе се споделуваат предизвиците и постигањата во досегашните реализирани МИО активности во училиштата. Исто така, ќе се дискутира за наредните планирани МИО активности и можностите општината да ги поддржува училиштата во организирање и реализирање на МИО активностите.