Thursday, January 27, 2022

07.03 – ОУ „Пере Тошев” с.Дупјачани, Долнени – Заеднички ученички активности…

07.03 – ОУ „Пере Тошев” с.Дупјачани, Долнени – Заеднички ученички активности

Од 10:00 до 11:00 часот, 20 ученици од македонски и албански наставен јазик, во етнички мешани групи, ќе учествуваат на фудбалски натпревар.