Sunday, October 17, 2021

06.05 – Смилево– Заедничкa ученичкa активност во ОУ „Даме Груев“…

06.05 – Смилево– Заедничкa ученичкa активност во ОУ „Даме Груев“

Од 10:00 до 12:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови, училиштето ќе реализира заеднички активности со ученици од двата наставни јазици (македонски и албански). Спортски напревар во пинг-понг помеѓу ученици од мешан етнички состав, 3Д проекција на детски филм и посета на родната куќа на Даме Груев се активностите планирани за овој ден.