Sunday, January 16, 2022

05.05 – Општина Долнени – Заедничка ученичка активност…

05.05 – Општина Долнени – Заедничка ученичка активност

Од 08:00 до 10:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови двете партнер училишта ОУ „Вера Циривири Трена“ од село Дебреште и ОУ „Мирче Ацев“ од село Лажани, ќе реализираат заедничка активност. 24 ученици во етнички мешани парови ќе истражуваaт за културно историските знаменитости во општина Долнени.