Friday, January 21, 2022

04.06 – Врапчиште – Учениците од сите основни и средни училишта во Општина Врапчиште…

04.06 – Врапчиште – Учениците од сите основни и средни училишта во Општина Врапчиште ќе ги презентираат реализираните заеднички активности за МИО во текот на учебната 2014/2015 г. во холот на ОУ „Наим Фрашери“, с. Неготино.