Saturday, September 25, 2021

04.05 – Смилево – Заедничкa ученичкa активност во ОУ „Даме Груев“…

04.05 – Смилево – Заедничкa ученичкa активност во ОУ „Даме Груев“

Од 10:00 до 12:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови, училиштето ќе реализира заедничка активност со ученици од 1-9 одделение, од двата наставни јазици (македонски и албански). По повод манифестацијата Денови на смилевскиот конгрес, учениците во мешан состав ќе изработуваат и дистрибуираат флаери и покани за истата.