Saturday, September 18, 2021

Работилници за училишна самоевалуација и дефинирање показатели за успешно спроведување на активности за меѓуетничка интеграција во образованието…

Работилници за училишна самоевалуација и дефинирање показатели за успешно спроведување на активности за меѓуетничка интеграција во образованието, 12 и 13 март 2013