Sunday, October 17, 2021

Од 8 до 9.04 и од 14 до 15.04 – Сарај, Врапчиште, Брвеница, Свети Николе, Крива Паланка, Маврово и Ростуше и Центар Жупа – Состаноци со одговорните лица за образование…

Од 8 до 9.04 и од 14 до 15.04 – Сарај, Врапчиште, Брвеница, Свети Николе, Крива Паланка, Маврово и Ростуше и Центар Жупа – Состаноци со одговорните лица за образование во општините заедно со директорите и координаторите на СИТ на сите училишта во општините

Во периодот од 8-9.04 и 14-15.04, ќе се одржат состаноци со одговорните лица за образование во општините заедно со директорите и координаторите на СИТ-овите на сите училишта во општината, со цел да се информира за досегашните постигнувања и предизвици, и за наредните активности согласно акциските планови на училиштата. Тимот на ПМИО ќе даде насоки за реализирање на активностите за МИО според училишните акциски планови.