Monday, January 24, 2022

Од 30.09 до 3.10 –Пелистер, Битола – Ученички камп…

Од 30.09 до 3.10 –Пелистер, Битола – Ученички камп

Вкупно 40 ученици, од 5 повеќејазични училишта, кои учат на македонски, албански и турски наставен јазик, ќе поминат 4 дена на Пелистер каде ќе реализираат низа на заеднички активности. Учениците ќе имаат активности за развивање вештини за работа во тим, фотографска работилница, креативна работилница и спортски и рекреативни активности.