Friday, January 21, 2022

Обуки за меѓуетничка интеграција во образованието за тимовите за училишна интеграција од Фаза 3

Во текот на месец март 2014, започнаа обуките за меѓуетничка интеграција во образованието за тимовите за училишна интеграција од Фаза 3. Во оваа фаза ќе бидат опфатени 40 нови општини и 183 средни и основни училишта во Р. Македонија. На обуките учесниците од повеќе градови во Македонија имаат можност да се запознаат меѓу себе, да се стекнат со нови знаења поврзани со eтничките стереотипи и предрасуди како и да ги слушнат наодите од истражувањето направено во 2013 година за интеракцијата меѓу учениците од различни наставни јазици во училиштата.

На обуките беше потенцирана соработката меѓу наставниците од различни наставни јазици како фактор за подобрување на меѓуетничката интеграција во образованието и заедничките активности на учениците од различни наставни јазици преку секции, спортски активности, приредби и екскурзии. Во фокусот на проектните активности се учениците, родителите, наставниците, администрацијата и членовите на училишните одбори од основните и средните училишта во овие 40 општини. Овие обуки ќе продолжат и во текот на месец април со членови на тимовите за училишна интеграција од општините кои не се опфатени во месец март.