Tuesday, September 28, 2021

Обука за родителска инволвираност во работата на стручната служба во училиштата

На 28 јуни 2013 на еднодневна обука присуствуваа 60 училишни психолози и педагози од 58 пилот-училишта со цел да се зајакне нивното знаење и вештини за да се иницира и зајакне родителската инволвираност за поддршка на меѓуетничка интеграција во образованието. Поддршка е дадена на стручната служба во училиштата во нивните напори да ги вклучат родителите во активностите за подобрување на меѓуетничките активности во училиштата. Високото ниво на соработка помеѓу стручните служби иницира многу нови идеи за тоа како да се привлечат и вклучат родителите и нивна активна партиципација со цел да се подобрат состојбите во меѓуетничка интеграција во рамките на училиштата. Училишните педагози и психолози идентификува различни начини и активности за вклучување и соработка со родителските совети и родителите, со цел да се вклучат родителите да станат поактивни учесници во подобрувањето на училишните меѓуетничките активности. Многу идеи беа споделени за тоа како да се спроведат состаноци и различни активности со родителите на училишно ниво за да стекнат подобро разбирање за важноста на училишните напори да се постигне меѓуетничка интеграција во нивните училишта. Стручната служба ќе организира состаноци и настани со родителите, кои ќе се извршат на училишно ниво за воведување на родителите во проектните цели и активности, родителска поддршка за подготвување на заеднички ученички активности, и родителска поддршка во презентирање на достигнувањата на проектот.
Обучените претставници од стручните служби и понатаму ќе ја споделуваат својата одговорност за родителска инволвираност во унапредувањето на меѓуетничката интеграција со Тимовите за училишна интеграција и родителските совети во рамките на 58 пилот училишта.