Sunday, January 16, 2022

Заеднички спортски и забавни игри во Тетово

На 6 октомври, 2013 г. на игралиштето на средното земјоделско училиште „Моша Пијаде“ во Тетово се одвиваше настанот на заеднички спортски и забавни игри помеѓу ученици во етнички мешани групи од 4 основни училишта: Наим Фрашери и А.С. Ќикиш – Тетово, Браќа Миладиновци, с. Табановце и Кирил и Методи, с. Романовце. По уводното запознавање и извршената поделба во етнички мешаните групи со учество на ученици од сите училишта, на секоја од осумте станици,  во секоја група подеднакво поделени според етничка и родова припадност, отпочнаа игрите во кои учениците учествуваа со уживање и радост. На секоја станица имаше различна вежба која сите ученици успешно ја реализираа и по 2 наставника на македонски и албански јазик и ученици – асистенти кои помагаа во реализација на вежбите со многубројни реквизити кои беа на располагање. После 15-20 минути игра во конкретна станица, секоја група ротираше во наредна станица продолжувајќи со учењето на вежбата со големо љубопитство.

Спортските и забавните игри се добиваа во прекрасна атмосфера на двочасовното дружење, ентузијазам  и меѓусебно запознавање на учениците преку игра, пропратено со музика, која на крајот помина во забава во која сите ученици беа победници. Пред крајот на овој забавен настан сите учесници пееја и се забавуваа со разни игри и танци блиски и познати за нив, придружени од нивните наставници, родители и др.

Овој настан беше медиумски покриен од повеќе медиуми.