Wednesday, December 7, 2016
Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Објава на повик за избор на мастер обучувачи во Компонентата за градење капацитети на училишното раководство и наставниците, 17 – 27 мај 2012

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието објавува повик за избор на мастер обучувачи во рамките на компонентата Градење на капацитети на училишното раководство и наставниците.

Опис на проектните активности

Активностите во оваа компонента се насочени кон зајакнување на капацитетите на образовните институции и општините за поддршка на реализацијата на мултиетничките активности во сите основни и средни училишта во Република Македонија.

Планирани се различни обуки на кои ќе учествуваат претставници од образовните институции, општините и училиштата (наставници, директори, стручни соработници, членови на училишен одбор, родители, ученици). Исто така, предвидени се активности за поддршка на училиштата со кои ќе се обезбеди одржливост на мултиетничките активности и по завршувањето на проектот. Проектните активности ќе се одвиваат од јуни 2012 до крајот на 2015 година.

Со проектните активности во сите основни и средни училишта ќе раководат тимови за училишна интеграција, применувајќи го приодот „делување на училиштето во целина“ со постојана поддршка и насоки што ќе ги добиваат во соработка со Бирото за развој на образованиео, Центарот за стручно образование и обука, Државниот просветен инспекторат, Државниот испитен центар и со општините во Република Македонија.

Очекувани резултати од реализација на проектот се:

·    Зголемени знаења на учениците за содржини кои може да придонесат за меѓуетничка комуникација и разбирање;
·    Зголемени знаења и вештини на наставниците и другите вработени во училиштата во спроведување мултиетнички активности во наставата и воннаставните активности;
·    Воспоставена соработка меѓу наставниците на професионален план насочена кон зголемување на меѓуетничкото разбирање и почитување во заедницата;
·    Зголемена соработка на училиштето со локалната заедница, училишните одбори и родителите во спроведување на заеднички мултиетнички активности/проекти со ученици;
·    Изграден систем на менторски активности за поддршка во активностите за меѓуетничка соработка;
·    Вклучени активности за меѓуетничка соработка во годишните програми за работа на училиштата;
·    Зголемена соработка и размена на добри практики меѓу училиштата во општината и/или меѓу општини преку мрежа на интегрирани училишта.

Начин на аплицирање

При аплицирањето треба да се имаат предвид следните работи:
1.    На повикот за избор на мастер обучувачи може да се пријават:
·    практичари од училишта (директори, стручна служба и наставници од основни и средни училишта);
·    наставници од наставнички факултети;
·    обучувачи од невладини организации.
2.    Избраните мастер обучувачи ќе имаат следни одговорности:
·    Учество во „обуки за обучувачи“ и комплетирање на процедурата за квалификување за обучувачи.
·    Спроведување на обуки со различни целни групи од основните и средните училишта поделени во три фази (пилот фаза – 2012; втора фаза – 2013 и трета фаза – 2014).
·    Поддршка на училиштата во дисеминација на обуките во училиштата.
3.    Заинтересираните кандидати за избор на мастер обучувачи треба да достават следни документи:
·    Кратка биографија;
·    Пополнет формулар за апликација кој што може да го најдат тука;
·    Приложени сертификати според насоките дадени во апликацијата.
4.    Апликацијата и другите документи се подготвуваат на македонски јазик. Aпликантите чиј што мајчиниот јазик е различен од македонскиот јазик да ги достават документите и на својот мајчин јазик.
5.    Изборот на мастер обучувачите ќе се прави врз основа на дефинирани критериуми според барањата дадени во формулаторот за апликација и приложените документи.
6.    Поднесувањето на апликацијата и другите документи ќе започне на 17.05.2012 и ќе трае до 27.05.2012 година.

Пополнетите апликации и другите наведени документи да се испратат:
·    по пошта на адреса ПМИО – Компонента 2, ул. Козле 1-б, Скопје и
·    по е-пошта до sjankulovska@mcgo.org.mk.

За подетални информации во врска со апликацијата може да ги контактирате Снежана Јанкуловска и Игор Ордев на телефон 2 3067 981 – локал 115 и 118.